Regulamin

Jest nam niezmiernie miło gościć Państwa w naszym Apartamencie.

Obsługa Apartamentu będzie cenić sobie Państwa współpracę w przestrzeganiu poniższego regulaminu, dzięki któremu zapewniamy Państwu bezpieczeństwo, dyskrecję i najwyższy komfort podczas Państwa pobytu w „Apartamenty Wyszyńskiego 2”.

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie budynku „ Apartamenty Wyszyńskiego 2” mieszczącego się przy ul. Wyszyńskiego 2 w Śremie, 63-100.
 2. W celu dokonania rezerwacji należy skorzystać z formularza rezerwacyjnego dostępnego na naszej stronie internetowej pod adresem www.apartamentysrem.pl, serwisu booking.com, serwisu www.hrs.com lub skontaktować się telefonicznie w godzinach od 8:00 do 22:00 pod numerem telefonu 730 899 499. Dane, które należy podać to: termin pobytu, data przyjazdu i wyjazdu, dane kontaktowe, ilość osób w apartamencie oraz orientacyjną godzinę przybycia.
 3. Rezerwacji może dokonać tylko osoba pełnoletnia.
 4. Potwierdzenie rezerwacji ze strony Klienta jest jednoznaczne z zawarciem umowy wynajmu apartamentu.
 5. Potwierdzenie rezerwacji z naszej strony oznacza przyjęcie oferty i skutkuje zawarciem umowy wynajmu apartamentu.
 6.  Opłata za pobyt pobierana jest za pośrednictwem naszej strony internetowej www.apartamentysrem.pl, serwisu booking.com, serwisu www.hrs.com, przelewu elektronicznego lub gotówką po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym. Płatności dokonuje się z góry na cały zamówiony termin pobytu. 
 7. Cena wynajmu uwzględnia wszystkie podatki i opłaty dodatkowe m.in. opłaty za media , prąd, wodę, gaz.
 8. Sprzątanie Apartamentu odbywa się po skończonym całym pobycie.
 9. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w apartamencie w trakcie trwania opłaconego terminu, opłata za pobyt w danym dniu nie jest zwracana. Przerwanie pobytu przez Gościa nie jest podstawą do zwrotu wpłaconej należności
 10. Pokój w Apartamencie wynajmowany jest na doby.
 11. Pora wynajmu – doba trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00.
 12. Rezerwacja Apartamentu oznacza jednocześnie akceptację regulaminu.
 13. Gość zobowiązany jest korzystać z apartamentu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, to znaczy dla własnych potrzeb zamieszkania i spokojnego wypoczynku.
 14. Gość może przebywać w apartamencie tylko w okresie, który zarezerwował oraz za który uiścił opłatę.
 15. Przedłużenie pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia – Gość musi dokonać kolejnej rezerwacji – przedłużenie pobytu tylko w miarę dostępności wolnych Apartamentów po sprawdzeniu kalendarza rezerwacji lub zapytania telefonicznego.
 16. Apartament zapewnia: warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa, bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu, profesjonalną i uprzejmą obsługę.
 17. Gość powinien zawiadomić telefonicznie recepcję Apartamentu o wystąpieniu szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Koszty związane z wyrządzoną szkodą ponosi Gość Apartamentu, jeśli ustalenie Gościa będzie niemożliwe – za taką osobę uważa się osobę dokonującą rezerwacji.
 18. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia w budynku oraz jego wyposażenia, spowodowane jego działaniem lub działaniem osób, za które odpowiada. Jeżeli gość nie zgłosi zauważonej usterki lub braku sprzętu wyposażenia zgodnego z przedstawioną ofertą na zdjęciach Apartamentu oraz na spisie znajdującym się w Apartamencie, wchodząc do pokoju w pierwszej godzinie opłaconego terminu oznacza to, że całą odpowiedzialność bierze na siebie. Po każdym gościu sporządzany jest protokół techniczno-ilościowy przez dwóch pracowników Apartamentu. Nie zgłoszona wcześniej uwaga przez gościa będzie skutkowała jego obciążeniem kosztowym całej szkody materialnej i wykonawczej i płatna będzie w ciągu 3 dni od dnia przekazania protokołu techniczno-ilościowego.
 19. Gospodarz obiektu nie odpowiada za rzeczy wniesione do apartamentu lub pozostawione w innym miejscu na terenie całego obiektu.
 20. 20. „Apartamenty Wyszyńskiego 2” dysponują miejscami parkingowymi dla Gości, istnieje możliwość bezpłatnego zaparkowania pojazdu. Parking jest monitorowany, jednakże „Apartamenty Wyszyńskiego 2” nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawiony pojazd, ani znajdujące się w nim mienie. Ilość miejsc parkingowych jest ograniczona. 
 21. Gość korzystając z aneksu kuchennego zachowuje czystość.
 22. Ze względu na możliwość uszkodzenia instalacji i związane z tym bezpieczeństwo pożarowe, bez uzgodnienia z Gospodarzem można używać jedynie tych odbiorników prądu, które znajdują się na wyposażeniu pokoju.
 23. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych znajdujących się na wyposażeniu apartamentu.
 24. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej i sprawdzić zamknięcie drzwi.
 25. . Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 26. Właściciel Apartamentu nie odpowiada za niezależne od niego awarie i ich skutki.
 27. . „Apartamenty Wyszyńskiego 2” przyjmuje Gości podróżujących ze zwierzętami. Gość winien jest zadbać o potrzeby pupila, oraz pozostawić czystość po zwierzęciu.
 28. Palenie tytoniu, świec oraz zażywanie środków odurzających w apartamencie, korytarzu, klatce schodowej jest zabronione. W przypadku złamania zakazu palenia Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary finansowej.
 29. . Zabronione jest przetrzymywanie w pokoju ładunków niebezpiecznych oraz broni i amunicji. 
 30. . Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez w apartamencie jest niedozwolone.
 31. W apartamencie nie może przebywać większa liczba osób, niż zgłoszona w procesie rezerwacji.
 32. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz spotkań towarzyskich oraz przyjmowania gości – otrzymanie takiego faktu do Dyrekcji Apartamentów skutkować będzie natychmiastowym przerwaniem pobytu bez zwrotu pieniędzy za opłacony pobyt z góry.
 33. Najemca zobowiązany jest do poszanowania zasad dobrego sąsiedztwa. W przypadku, gdy Najemca w sposób znaczący narusza spokój lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu Najemcy pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 34. Najemca zobowiązany jest do zachowania apartamentu w stanie zastanym w momencie rozpoczęcia pobytu. Przestawianie mebli oraz sprzętów AGD/RTV, będących na wyposażeniu apartamentu jest zabronione.
 35. W Apartamencie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22.00-7.00.
 36. „Apartamenty Wyszyńskiego 2” może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu, czy też Gości lub szkodę innym osobom, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt i funkcjonowanie porządku społecznego Gości. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu apartamentu, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu należącego do „Apartamenty Wyszyńskiego 2”
 37. . Przedmioty osobistego użytku pozostawione w apartamencie przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji,  „Apartamenty Wyszyńskiego 2” przechowa te przedmioty przez okres 1 miesiąca. Po upływie tego terminu, przedmioty te zostaną zutylizowane.
 38. Gość wyraża zgodę na wystawienie rachunku bez podpisu po wcześniejszym wysłaniu maila z prośbą o rachunek. Rachunek zostanie odesłany mailem na adres z którego przysłano dyspozycję jego wystawienia w ciągu 24 godzin.
 39. . „Apartamenty Wyszyńskiego 2” nieodpłatnie oddaje w prywatne użytkowanie na czas pobytu, a Gość wypożycza na czas pobytu, do własnego, osobistego użytku: telewizor , czajnik bezprzewodowy, suszarkę, ekspres do kawy, pralkę (dotyczy apartamentów W5 i W6)
 40.  W razie sporów mogących wyniknąć z realizacji umowy strony będą dążyć do ich polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia strony poddadzą spór pod rozstrzygniecie Sądu Powszechnego. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem hotelowym a „Apartamenty Wyszyńskiego 2” jest sąd właściwy dla „Apartamenty Wyszyńskiego 2”.
 41. Integralną część regulaminu stanowi opis wyposażenia Apartamentu.
 42. Każdy Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do dokonania rezerwacji oraz umieszczenie danych Gościa w bazie  danych Apartamentu. Gość ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.
 43. Zmiana rezerwacji przez Apartamenty Wyszyńskiego 2 jest możliwa wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej spełnienie świadczenia ze strony Apartamenty Wyszyńskiego 2. Przez siłę wyższą rozumie się: kataklizmy przyrody, zajęcie apartamentu przez jakikolwiek organ władzy państwowej w jakimkolwiek celu, strajki, wojny i zamieszki oraz pozbawienie przez dostawcę Apartamentu prądu, gazu, energii grzewczej lub wody. Wówczas Apartamenty Wyszyńskiego 2 mają obowiązek zaproponować Klientowi inny termin lub odstąpić od umowy, zwracając Klientowi wpłaconą opłatę rezerwacyjną (anulacja rezerwacji).
 44.  W wyjątkowych sytuacjach (awarii w Apartamencie lub innego zdarzenia losowego) Apartamenty Bałtyckie zastrzegają sobie możliwość udostępnienia lokalu zamiennego o parametrach i powierzchni podobnej do zarezerwowanego Apartamentu, w tej samej lokalizacji. W wypadku braku zgody Klienta na Apartament zastępczy umowa ulega rozwiązaniu, a Apartamenty Wyszyńskiego 2 mają obowiązek zwrócić Klientowi wpłaconą przez niego opłatę rezerwacyjną.
 45. Apartamenty Wyszyńskiego 2 zastrzegają sobie prawo do odwołania bez podania powodu rezerwacji w ciągu 24 h od jej dokonania lub w przypadku stwierdzenia faktu wynajęcia lokalu na cel niezgodny z regulaminem (np. organizacja zabawy zorganizowanej itp.). W przypadku anulowania rezerwacji Klient otrzyma zwrot wszystkich wpłaconych środków.

  46. Klient ma prawo do reklamacji usługi i dochodzenia roszczeń z tego tytułu zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa.

  47. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest jej pisemne zgłoszenie do biura Apartamenty Wyszyńskiego 2, ul. Wyszyńskiego 2, 63-100 Śrem lub na adres e-mail: apartamentywyszynskiego2@gmail.com
  48. Prawidłowo zgłoszone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.
  49. Odpowiedź na zgłoszoną reklamację zostanie przesłana Klientowi na wskazany przez niego adres pocztowy lub mailowy
  50. Właścielem Apartamentów Wyszyńskiego 2 jest firma P.H Marcin Dębski z siedzibą w Śremie przy ul. Paderewskiego 5/25. NIP 7851705543

Życzymy Państwu miłego pobytu w „Apartamenty Wyszyńskiego 2”